YÖNETMELİK

Amaç ve Kapsam


MADDE 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 nci maddesinin (a) bendi ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik ülkemizde ihtiyaç duyulan alanlarda öğretim üyesi ve araştırıcılarının yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmesi için gereken çalışmaları bütünlük içinde yürütmek amacıyla kurulan Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.


Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu


MADDE 2. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu:


a)Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek bir,

b)Yükseköğretim Kurulu Başkanınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri arasından görevlendirilecek bir,

c)Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca görevlendirilecek bir,

d)Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanınca görevlendirilecek bir,

e)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı,

f)Yükseköğretim Kurulu Başkanınca Yükseköğretim Kurulunun ve Rektörlerin görüşleri alınarak, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme konusunda deneyim sahibi, akademik çalışmaları ile temayüz etmiş halen görevde veya emekli olan öğretim üyeleri arasından seçilecek on olmak üzere onbeş üyeden oluşur.


Üyelerin görev süresi beş yıldır. Ancak, ilk üç yılın sonunda yukarıda (f) bendine göre seçilen üyelerden kura ile belirlenecek beşinin görev süresi sona erer ve yerlerine yeni üyeler atanır. Süresi dolan üye yeniden bu göreve seçilebilir.


Kurul kendi içinden başkan ve başkan yardımcısı seçer, kendi çalışma usullerinin tespit eder, bu yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek için gerekli gördüğü komisyonları kurar ve yurtiçinde ve yurtdışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Kurulun sekretarya ve diğer destek hizmetleri Yükseköğretim Kurulunca sağlanır.


Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun Görevleri


MADDE 3. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu aşağıda sayılan görevleri yapar:


a)Ülkemizin hangi alanlarda öğretim üyesi ve araştırıcılara ihtiyaç duyduğunu tespit ederek bunların yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli plan ve programlar hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara önermek;

b)Hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde tamamen yurtiçi, yurtdışı kısmen yurtiçi kısmen yurtdışı bütünleşik veya yurtiçindeki yükseköğretim kurumları arasında bütünleşik lisansüstü programlar düzenleyerek ilgili kuruluşlara önermek;

c)İhtiyaç duyulan alanlardaki öğretim üyesi ve araştırıcılarının yetiştirilmesi için gerekli kontenjanları tespit ederek ilgili kurum ve kuruluşlara önermek;

d)Tespit edilen kontenjanlar dahilinde yurtdışında öğretim üyesi ve araştırıcı olarak yetiştirilecek öğrencilerin seçimi için sınavlar düzenlemek;

e)Seçilen öğrencileri izlemek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yerleştirmek, gerektiğinde yurtdışına giderek öğrencileri izlemek, başarısız öğrencileri tespit ederek gereken işlemlerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önermek;

f)Öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirilmesi için kaynak tahsis eden kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak;

g)Yurtiçinde ve yurtdışında elaman yetiştirilmesi için kaynak tahsis eden özel kuruluş ve gerçek veya tüzel kişilerin talepleri halinde gereken işlemleri yürütmek;

ı)Görev alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişilere ve kamuoyuna düzenli

raporlar sunmak;

i)İlgili kurum ve kuruluşlarınca görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak.


Yürürlük


MADDE 4. Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.*


Yürütme


MADDE 5. Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

                         

*3.2.1996 gün ve 22543 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir​